NĂNG LỰC CUNG ỨNG

m2

Diện tích nhà xưởng

Tấn

Sản lượng năm

02

Nhà máy sản xuất

Đối tác trong & ngoài nước